Alimenty po rozwodzie

Alimenty po rozwodzie – kiedy i komu przysługują?

Artykuł partnera.

Jak wynika z Kodeksu opiekuńczego i rodzinnego, w przypadku rozwodu sąd może w określonych sytuacjach orzec o obowiązku alimentacyjnym wobec byłego małżonka. O alimenty można wystąpić zarówno podczas sprawy rozwodowej, jak i już po orzeczeniu rozwodu, w ramach osobnego postępowania. Samo przyznanie świadczenia zależy jednak od kilku ważnych czynników, które będą determinować jego wysokość, a także czas trwania obowiązku alimentacyjnego. Sprawdź, kiedy można ubiegać się o alimenty po rozwodzie oraz dowiedz się, jak skorzystanie ze wsparcia kancelarii adwokackiej z Wrocławia lub innego miasta, w którym toczy się dane postępowanie, może znacząco ułatwić i przyspieszyć całą procedurę.

Alimenty na byłego małżonka a rozwód bez orzekania o winie

Kwestia alimentów wobec byłego małżonka jest uzależniona w najwyższej mierze od tego, czy rozwód odbył się z orzekaniem o winie. W sytuacji, gdy rozwód został orzeczony bez winy któregoś z małżonków, obowiązek alimentacyjny działa w dwie strony, co oznacza, że roszczenie alimentacyjne na siebie od drugiego małżonka przysługuje zarówno żonie, jak i mężowi. Przesłanką uprawniającą do uzyskania świadczenia jest jednak fakt znalezienia się w niedostatku rozumianym jako sytuacja, w której rozwiedziony małżonek nie jest w stanie własnymi siłami zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb.

W przypadku rozwodu bez orzekania o winie obowiązek alimentacyjny wobec byłego małżonka wygasa wraz z zawarciem przez osobę uprawnioną do świadczenia nowego związku małżeńskiego. Obowiązek ten traci ważność również po upływie pięciu lat od orzeczenia rozwodu, czyli od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego – wówczas wygasa także prawo do żądania alimentów. Termin ten może zostać przedłużony przez sąd na żądanie uprawnionego jedynie w ściśle określonych sytuacjach (m.in. w przypadku ciężkiej choroby uniemożliwiającej podjęcie pracy zarobkowej).

Alimenty na byłego małżonka a rozwód z orzekaniem o winie obu stron

W sytuacji, gdy sąd orzeknie rozwód z winy obu małżonków, obowiązek alimentacyjny między byłymi małżonkami wygasa – podobnie jak wyżej – w momencie zawarcia przez uprawnionego do alimentów nowego małżeństwa. Zmienia się jednak czas trwania obowiązku alimentacyjnego – w tym przypadku nie obowiązuje już bowiem pięcioletni okres, ale obowiązek ten jest co do zasady dożywotni. Osoba zobowiązana do płacenia świadczenia może jednak w określonych sytuacjach, w tym szczególnie w przypadku zmiany okoliczności stanu faktycznego, wnioskować o ich modyfikację lub uchylenie. Wówczas z pewnością przyda się skorzystanie ze wsparcia kancelarii adwokackiej z Wrocławia – doświadczeni adwokaci zadbają bowiem o sprawny przebieg całego postępowania.

Alimenty na byłego małżonka a rozwód z wyłącznej winy drugiego małżonka

Kwestia alimentów przedstawia się nieco inaczej w momencie, gdy sąd orzeknie w wyroku rozwodowych wyłączną winę tylko jednego z małżonków. Wówczas obowiązek alimentacyjny powstaje po spełnieniu dwóch przesłanek:

  • orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy jednego małżonka;
  • sytuacja materialna drugiego małżonka uległa na skutek rozwodu istotnemu pogorszeniu.

W takiej sytuacji obowiązek alimentacyjny może trwać aż do momentu zawarcia przez osobę uprawnioną nowego małżeństwa. Co istotne, w tym przypadku również obowiązek ten nie jest ograniczony czasowo, a zmiany w jego zakresie mogą nastąpić jedynie na skutek zmiany stanu faktycznego sprawy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *